+90 (216) 450 12 21

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

 

Teslimin/Hizmetin Cinsi

Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar

Tevkifat Oranı

KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Bölümü

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

4/10

2.1.3.2.1.

5 Milyon TL’yi Aşan Yapım İşleri

KDV Mükellefleri

4/10

2.1.3.2.1.

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

*Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.2.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.3.

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.4.

İşgücü Temin Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.5.

Yapı Denetim Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.6.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.7.

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

2.1.3.2.8.

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.9.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.10.

Servis Taşımacılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.11.

Karayolu ile Yük Taşıma Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

2/10

2.1.3.2.11.

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.12.

Ticari Reklam Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

3/10

2.1.3.2.15.

Külçe Metal Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.1.

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.3.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.4.

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.5.

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.3.6.

                       

*Belirlenmiş Alıcılar:

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 

- Bankalar,

 

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

 

- Sendikalar ve üst kuruluşları

 

- Vakıf üniversiteleri,

 

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

 

- Kalkınma ve yatırım ajansları

 

**Diğer Hizmetler:

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

Söz konusu işlemler için sınır KDV dahil 1.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bent No

GVK /94.Maddesinin açıklaması

Oran

2

Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)

 

a.

18.madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

b.

Diğerlerinden

%20

3

42.madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

4

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

%20

5.a.

70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

b.

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

6.a.

Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8.maddesinin 4 no.lu bendinin;

 

a.

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

%15

b.

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) 

%15

10. a.

Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 15

b.

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 20

11

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

a.

Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan için

% 1

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

% 2

b,

Diğer zirai mahsuller için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

% 2

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

% 4

c.

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için

 

i.

Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için

% 2

ii.

Diğer hizmetler için

% 4

d.

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

% 0

12

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

% 20

13

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

 

a.

Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

% 2

b.

Hurda mal alımları için

% 2

c.

Diğer mal alımları için

% 5

ç.

Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden

% 0

d.

Diğer hizmet alımları ('a', 'b' ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için,

% 10

14

75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

% 15

15.a.

75' inci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 15

b.

75' inci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 10

16.a.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 15

b.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 10

c.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 5

17

 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 17 numaralı bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından,

% 25

18

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,

% 25

 

 

2019

2020

2021

  Yıllar

(Tüfe)

(Yi-Üfe)

(Tüfe)

(Yi-Üfe)

(Tüfe)

(Yi-Üfe)

Aylar

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Aylık

Yıllık

Ocak

1,06

20,35

0,45

32,93

1,35 

12,15

1,84

8,84

 

 

 

 

Şubat

0,16

19,67

0,55

29,59

0,35

12,37

2,33

9,26

 

 

 

 

Mart

1,03

19,71

2,14

29,64

0,57

11,86

3,22

8,50

 

 

 

 

Nisan

1,69

19,50

5,18

30,12

0,85

10,94

1,28

6,71

 

 

 

 

Mayıs

0,95

18,71

7,99

28,71

1,36 11,39 1,54 5,53

 

 

 

 

Haziran

0,03

15,72

8,09

25,04

1,13

12,62 0,69 6,17

 

 

 

 

Temmuz

1,36

16,65

7,02

21,66

0,58 11,76 1,02 8,33

 

 

 

 

Ağustos

0,86

15,01

6,39

13,45

0,86

11,77

2,35

11,53

 

 

 

 

Eylül

0,99

9,26

6,53

2,45

0,97 11,75 2,65 14,33

 

 

 

 

Ekim

2,00

8,55

6,71

1,70

2,13

11,89

3,55

18,20

 

 

 

 

Kasım

0,38

10,56

6,63

4,26

2,30

14,03

4,08

23,11

   

 

 

Aralık

0,74

11,84

7,36

7,36

1,25

14,60

2,36

25,15

   

 

 

 

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

24.000 TL'ye kadar

%15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

%20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası

%27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası

%35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

%40

 

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

22.000 TL’ye kadar

 15%

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

 20%

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

 27%

600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

35%

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL(ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

40%

 

 

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

18.000 TL’ye kadar

15%

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27%

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.250 TL), fazlası

35%

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

40%

 

2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

                                

14.800 TL'ye kadar

% 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası 

% 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin

34.000 TL'si için 6.060 TL),fazlası     

% 27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL),fazlası    

% 35

 

 

2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

                  

13.0000 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 13.0000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin

30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası

% 27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

% 35

2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları personelin medeni durumu ve çocuk sayısına göre aşağıdaki gibi belirlendi.

 

Medeni Durum

Aylık Tutar

Bekar

268,31

Evli eşi çalışmayan

321,98

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışan

268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

308,56

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

348,81

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

456,13